b
Article
20.03.2021

EU Green Deal -ohjelma vuonna 2021 - Fit For 55 -paketti

 

Fit For 55 -paketti on ensimmäinen merkittävä komission EU Green Deal -toimenpide

Euroopan komissio julkaisee Q2/2021 aikana mittavan, niin sanotun 55-valmiuspaketin. Paketin ja sen sisällön tarkoituksena on varmistaa, että EU saavuttaa ilmastovälitavoitteensa vuonna 2030, jolloin unionin  kasvihuonekaasupäästöt halutaan olevan 55 % vähemmän kuin vuonna 1990.

Paketilla komissio tuo esille ensimmäisen ehdotuksensa merkittävistä uusista, EU Green Dealin mukaisista, muutoksista. Tulevilla regulaatio- ja ohjausmekanismimuutoksilla on pitkän aikavälin vaikutuksia lähes kaikilla toimialoilla. Suomessa keskeisiä vaikutuksia tulee mm. metsä-, rakennus-, energia-, metalli-, logistiikka ja tekstiiliteollisuudelle. Suomalaisten yritysten on syytä ymmärtää kesällä päätöksentekoon nousevat regulaatiomuutokset ja arvioitava etupainotteisesti mahdollisia vaikutuksia yrityksen omaan toimintaympäristöön.

Ehdotuksen jälkeen parlamentti neuvottelee paketin sisällöstä ja tarkemmista yksityiskohdista ja toimenpiteiden odotetaan astuvan voimaan vuosien 2022-2023 aikana.

Aika näyttää, millä tavalla ja milloin ehdotukset astuvat voimaan, mutta komission tahtotila ja suunta ovat selvät. Vaikka toimenpiteet eivät astuisi nyt voimaan suunnittelussa laajuudessaan, on eri toimijoiden syytä ymmärtää ja arvioida, miten EU Green Deal ja Fit For 55 -paketti vaikuttavat toimijoiden omissa toimintaympäristöissä.

 

Mitä Fit For 55 -paketti sisältää?

a) EU:n päästökauppajärjestelmän tarkistaminen, mukaan lukien meri-ja lentoliikenne, CORSIA ja ehdotus päästökauppajärjestelmästä omina varoina (säädös, ml. vaikutustenarviointi, Q2/2021)

b) Hiilitullimekanismi ja ehdotus hiilitullimekanismista omina varoina (säädös, ml. vaikutustenarviointi, Q2/2021)

c) Taakanjakoasetus (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohta, Q2/2021)

d) Uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin muuttaminen uuden vuotta 2030 koskevan ilmastotavoitteen toteuttamiseksi (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 194 artikla, Q2/2021)

e) Energiatehokkuusdirektiivin muuttaminen uuden vuotta 2030 koskevan ilmastotavoitteen saavuttamiseksi (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 194 artikla, Q2/2021)

f) Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä annetun asetuksen tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohta, Q2/2021)

g) Metaanipäästöjen vähentäminen energia-alalla (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 192 ja 194 artikla, Q2/2021)

h) Energiaverodirektiivin tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, Q2/2021)

i) Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun direktiivin tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 91 artikla, Q2/2021)

j) Hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille annetun asetuksen tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohta, Q2/2021

k) Rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 194 artikla, Q4/2021)

l) Kaasua koskevan kolmannen energiapaketin (direktiivi 2009/73/EU ja asetus 715/2009/EU) tarkistaminen kilpailukykyisten vähähiilisten kaasumarkkinoiden sääntelemiseksi (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 194 artikla, Q4/2021)

 

Tämän lisäksi komissio julkaisee kesällä 2021 myös kiertotalouspaketin, jossa komissio nostaa arvioitavaksi ehdotuksensa seuraavista muutoksista:

a) Kestävien tuotteiden politiikkaa koskeva aloite, johon sisältyy ekosuunnitteludirektiivin tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 114 artikla, Q4/2021)

b) Kiertoelektroniikka (muu kuin säädös, Q4/2021)

 

Kolmantena kokonaisuutena kesällä 2021 parlamentin käsittelyyn siirtyy biodiversiteettiä ja myrkytöntä ympäristöä koskeva paketti:

a) Toimintasuunnitelma luonnonmukaisen tuotannon edistämiseksi: matkalla vuoteen 2030 (muu kuin säädös, Q1/2021)

b) EU:n markkinoille saatettuihin tuotteisiin liittyvän metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen riskin minimointi (säädös, ml. vaikutustenarviointi, Q2/2021)

c) Nollapäästötoimintasuunnitelma ilman, veden ja maaperän suojelemiseksi (muu kuin säädös, Q2/2021)

d) Terveiden ekosysteemien ennallistamista koskeva uusi oikeudellinen kehys (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 192 artikla, Q4/2021)

 

Neljäs ja viimeinen kokonaisuus käsittelee kestävän liikenteen kehittämistä:

a) Älykkäistä liikennejärjestelmistä annetun direktiivin tarkistaminen, mukaan lukien multimodaalista lipunmyyntiä koskeva aloite (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 91 artikla, Q3/2021)

b) Euroopan laajuisesta liikenneverkosta (TEN-T) annetun asetuksen tarkistaminen (säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 172 artikla, Q3/2021)

c) EU:n vuoteen 2021 tähtäävä rautatiekäytäviä koskeva aloite, mukaan lukien rautateiden tavaraliikennekäytäviä koskevan asetuksen tarkistaminen ja toimet henkilöliikenteen edistämiseksi (muu kuin säädös ja säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 91 artikla, Q3/2021)

d) Henkilö-, paketti-, kuorma-ja linja-autoja koskevien päästönormien kehittäminen Euro 6/VI -normia pidemmälle(säädös, ml. vaikutustenarviointi, SEUT-sopimuksen 114 artikla, Q4/2021)

 

 

Tämän lisäksi pakettiin kuuluu merkittävä määrä olemassa olevien direktiivien vaikutusten uudelleenarvioimista. Näistä voit lukea täältä sivulta 6 alkaen.

 

Haluatko ymmärtää tarkemmin mitä EU Green Deal tarkoittaa sinun yrityksellesi?

#Asiantuntijanäkemys