Wind mills.jpg

Energia

Yhtenä keskeisimmistä teemoista EU Green Dealissa on puhtaan, edullisen ja turvallisen energian takaaminen EU:ssa. Energiajärjestelmä tuottaa 75 % EU:n kasvihuonekaasupäästöistä ja energia on myös avainasemassa eri toimialojen välillä, joten vähähiilisyyden tavoittaminen alalla vaikuttaa ratkaisevasti myös muiden toimialojen tavoitteisiin.

Keskeiset EU Green Dealin energiatoimialan tavoitteet

d
Vähintään 40 % vähennys kasvihuonekaasupäästöihin vuoden 1990 tasoon verrattuna – esitetty nostettavan vähintään 55 %:iin
Wind mills.jpg
Vähintään 32 % osuus uusiutuvaa energiaa vuonna 2030
awd
Vähintään 32,5 % parannus energiatehokkuudessa

EU Green Dealin yksi keskeisimmistä tavoitteista on luoda unionin alueelle hiilineutraali energiajärjestelmä. EU tulee uudistamaan olemassa olevaa regulaatiota ja ohjauskeinoja, sekä luomaan kokonaan uusia pakottavia asetuksia. Tavoitteiden päivityksen myötä uusiutuvan energian direktiivi ja energiatehokkuusdirektiivi avataan uudelleentarkasteluun vuonna 2021. Lisäksi EU:n päästökauppajärjestelmää aiotaan päivittää ja mahdollisesti laajentaa, jotta tavoitteet vuodeksi 2030 olisi mahdollista saavuttaa.

Komissio arvioi, että energiatehokkuuden parantamisessa ollaan jäämässä jälkeen tavoitteessa, joten vuosien 2020-2021 aikana tullaan esittämään useita toimenpiteitä tavoitteiden toteutumisen edistämiseksi.

Muita keskeisiä tavoitteita:

  • Merituulivoiman kapasiteetin nosto 12 gigawatista vähintään 60 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä (uusiutuvaa energiaa valtamereltä -strategia)
  • Enemmän kiertotalouteen perustuva energiajärjestelmä, jonka ytimessä on energiatehokkuus (energiajärjestelmän integrointistrategia)
  • Vuosina 2025-2030 EU:ssa pitäisi olla käytössä vähintään 40 gigawatin edestä uusiutuvaan energiaan perustuvia vedyn elektrolyysilaitteita ja uusiutuvaa vetyä pitäisi tuottaa kymmenen miljoonaa tonnia (vetystrategia)

 

Mitä halutaan saada aikaiseksi?

Energiateollisuus on ollut jo viime vuosina murrosvaiheessa, mikä vahvistuu entisestään Green Dealin myötä. EU:n Green Deal keskittyy vahvasti yhteiskunnan sähköistymiseen sekä uusiutuvien energialähteiden kasvavaan rooliin sähköntuotannossa. Uusiutuvista lähteistä erityisesti merituulivoiman kapasiteetille on asetettu suuri kasvutavoite. Kasvava uusiutuvien energialähteiden osuus vaatii toimia muun muassa energian varastointiin ja joustavuuteen, johon Green Deal vastaa muun muassa vetystrategialla, sekä keskittämällä maidenvälisten energiainfrastruktuurihankkeiden rahoituksen hankkeisiin, jotka edistävät muita Green Dealin tavoitteita ja lopettaa öljy- ja maakaasuinfrastruktuurihankkeiden tukemisen.

Samalla EU tulee tarkastelemaan vuoden 2021 aikana päästökauppajärjestelmää, tavoitteenaan laajentaa järjestelmää uusille toimialoille (meri- ja kaukolentoliikenne, jätteenpoltto, rakennusten lämmitysenergia), sekä vähentää päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksia suunniteltua enemmän.

Lisäksi tärkeiksi osa-alueiksi vähähiilisessä energiatuotannossa on tunnistettu muun muassa energiamarkkinoiden integroituminen, vetytalouden kehittäminen, energiaverotuksen uudistaminen sekä päästökaupan kehittäminen. Nykyisellään päästökauppa kattaa noin 45 % kaikista EU:n kasvihuonekaasupäästöistä, ja uusi revisio mahdollisesti laajentaa

Suomessa kohtuuhintaisen ja toimitusvarman sähkön saatavuus on edellytyksenä energiamurrokselle. Erityisesti sektori-integraatio, energiaverkkojen kehittäminen sekä hallinnollisten esteiden purkaminen ovat avainasemassa Suomen Green Dealin tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Keskeiset vaikutukset toimialaan:

  • Energia-ala tarvitsee nyt suuria investointeja uusiin ratkaisuihin, kuten energian kierrättämiseen, varastointiin sekä vedyn tuotantoon, jotka kaikki osaltaan auttavat tulevaisuuden energiajärjestelmän tasapainottamista. Sektori-integraatio ja uudet investoinnit vaativat toimiakseen laajaa yhteistyötä eri energia-alan toimijoiden välillä sekä uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja. Erilaiset yhteistyömallit, kuten konsortiot tulevat olemaan suuremmassa roolissa, kun sektori-integraatio lisääntyy.
  • Päästökauppajärjestelmän uusimisella ja energiaverodirektiivin tarkastelulla on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia fossiilisten polttoaineiden hintoihin, mitkä heijastuvat energiamarkkinaan ja toimijoihin itseensä.
  • Metsiin ja metsätalouden päästöihin liittyvillä EU Green Deal -uudistuksilla voi olla merkittäviä muutoksia miten bioenergia luokitellaan uusiutuvaksi energialähteeksi tulevaisuudessa. Keskiössä on uusiutuvan energian direktiivin tarkasteleminen, josta komissio on luvannut julkaista ensimmäisen ehdotuksensa kesällä 2021.
  • EU:n taksonomia, sekä pääomamarkkinoiden kasvava vihreän rahoituksen ja investointien kysyntä ohjaavat yhä voimakkaammin energiayhtiöitä investoimaan vihreisiin energialähteisiin. EU Green Dealin ohjausvaikutus keskeisiin eurooppalaisiin rahoituslaitoksiin on merkittävä, ja jatkossa vihreän rahoituksen ja tavallisen rahoituksen hintaero tulee kasvamaan.
  • Metaanistrategia mitä luultavimmin tuo velvoitteen parantaa kaasuinfrastruktuurin vuotojen havaitsemista ja korjaamista. Lisäksi harkitaan lainsäädäntöä, jolla kielletään rutiininomaiset soihdutus- ja tuuletuskäytännöt.
  • Verouudistuksia tullaan mitä luultavimmin näkemään. Esimerkiksi nyt epäsymmetriaa on tällä hetkellä kuluttajasähkön (40 %) ja kaasun (26 %) verotuksessa. Lisäksi energiavarastoinnin ja vedyn tuotannon tuplavarastoinnin tuplaverotusta tulisi välttää. Toimilla pyritään siihen, että hinnat ohjaisivat yhä vahvemmin kuluttajaa kohti energiatehokkainta ja vähähiilisintä vaihtoehtoa. Lisäksi tulemme näkemään erilaisten fossiilisten polttoaineiden suorien tukien vaiheittaista poistamista.

 

KATSO TOIMIALASI RAHOITUSRATKAISUT PAINAMALLA TÄSTÄ

Tiedossa olevia toimialaa koskettavia regulaatiomuutoksia

Regulaatio energia.png

Kysymyksiä? Ajatuksia? Ota yhteyttä EU Green Deal Office -palvelun asiantuntijoihin