kaivosteollisuus.PNG

Kaivosteollisuus

EU:n kaivostoiminnalla on keskeinen rooli EU Green Dealissa ja unionin vihreässä siirtymässä. Kaivostoimintaa pyritään kehittämään vähemmän ympäristöä kuormittavaksi biodiversiteettiasiat huomioiden, mutta samalla turvaten kriittisten materiaalien tarjonta EU:n sisällä. Kaivosteollisuuden keskiössä on akkumineraalien saatavuuden varmistaminen.

Keskeiset EU Green Dealin kaivosteollisuuden tavoitteet

kaivosteollisuus.PNG
Kehittää kaivostoimintaa ympäristöystävällisemmäksi EU:n alueella ja tukea myös EU:n ulkopuolisten maiden kaivostoiminnan kehittymistä vihreämmäksi
Laturi.PNG
Varmistaa akkuteollisuuden, ja muiden mineraalikriittisten toimialojen raaka-aineen saatavuus vihreän murroksen mahdollistamiseksi globaalissa kysyntäpaineessa
patterit.PNG
Kehittää EU:sisämarkkinoilla mineraalien ja metallien kiertotaloutta ja tukea alan teknologista kehitystä

Mitä halutaan saada aikaiseksi?

Kaivosteollisuus Euroopan Unionin maissa on yleisesti tehokkaampaa ja tuottavampaa kuin Euroopan ulkopuolella tarkoista vaatimuksista ja säännöksistä johtuen, mistä syystä yhtenä EU:n tavoitteista kaivosteollisuuteen liittyen on keskittää kaivosteollisuutta Euroopan alueelle ja välttää kaivosteollisuuden siirtymistä Euroopan ulkopuolisiin maihin. Kaivosteollisuus on ollut edistyksellistä erityisesti Portugalissa ja Suomessa, mikä tekee Suomesta keskeisen esimerkin EU:n kaivosteollisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Komissio toivoo, että Suomen ja Portugalin toimia käytettäisiin mallina muille EU-maille.

EU pyrkii luomaan sisämarkkinoille selkeän viitekehyksen kaivos- ja ympäristölainsäädännölle, joissa otetaan huomioon kriittisten raaka-aineiden elinkaari aina maan louhimisesta uusiokäyttöön asti. Keskeisenä tavoitteena on saada arvokkaat mineraalit kiertämään EU:n sisämarkkinoiden sisällä ilman, että kysynnän kasvu kasvattaisi neitseellisten raaka-aineiden tuotantoa. EU pyrkii myös luomaan säädökset kriittisten materiaalien uusiokäytölle ja jätevirroille.Vastuullisia periaatteita ja käytänteitä kaivosteollisuudessa pyritään vahvistamaan sääntelyn kautta ja ehdotuksia onkin tarkoitus tarkastella 2020-2021.

EU pyrkii myös jatkossa kontrolloimaan EU:n ulkopuolelta tulevien raaka-aineiden hiili-intensiteettiä, sekä ylipäätään raaka-aineiden vastuullisuutta. Esimerkiksi hiilitullien avulla EU tulee asettamaan raudalla ja monille mineraaleilla tiukemmat ympäristökriteerit ja tullimaksut ellei tuontiraaka-aine täytä näitä vaatimuksia. Täten EU pyrkii välttämään hiilivuotoa muihin maihin, mutta samalla myös kohentaa Euroopan oman ympäristöystävällisemmän tuotannon kilpailukykyä. Tämä on osittainen vastatoimi myös EU:n tunnistamille ongelmille kriisialueiden raaka-ainetarjonnan suhteen.

EU Green Dealin puitteissa on tarkoitus luoda kriteerit rahoitustoimille, jotka tukevat sisämarkkinoiden kestävää louhintaa. Esimerkiksi Euroopan Unionin Copernicus -ohjelmaa voitaisiin käyttää entistä enemmän tehokkaan maankäytön ja louhinnan tutkimustoiminnan tukena.

Keskeisiä vaikutuksia toimialaan

  • Toimillaan EU lisää raaka-aine-, mineraali- ja kaivosteollisuuden kontrolliaan. Kaiken toiminnan periaatteena Euroopan Unionissa on jatkossa yhä vahvemmin ympäristö ja vastuullisuus, eikä kaivosteollisuus ole poikkeus.
  • Vaikka jäsenmaiden sisäiset regulaatiot ja esiintymien heterogeenisyys aiheuttavat haasteita harmonisointiin, on tarkoituksena luoda reilut ja yhteneväiset lähtökohdat koko EU:n laajuiseen vastuulliseen toimintaan.
  • EU:n sisällä keskeisten kaivosteollisuuden materiaalien kysyntä tulee kasvamaan kun EU lisää infrahankkeita niin sähköisen liikenteen kuin myös junaverkoston infran rakentamisessa. Samalla myös tuulivoiman merkittävä käyttöönoton lisäys ja jo olemassa olevat investointipäätökset lisäävät raaka-aineiden kysyntää.
  • Päästökauppajärjestelmän kehittäminen nostaa päästöoikeuksien hintaa ja laajentaa päästökauppaa logistiikan puolelle. Päästökauppa tarkastellaan vuonna 2021 ja uusi päästökauppa astuu voimaan 2022. Päivityksellä myös kaivosteollisuuden energiankäyttö ja logistiikkakustannukset voivat nousta, mikäli arvoketju perustuu fossiilisilla energialähteillä tuotettuun energiaan.
  • EU taksonomia, minkä piti tulla voimaan jo vuonna 2021 alkuvuodesta, mutta paketti joutui uudelleen käsittelyyn monien maiden hylätessä esityksen, tulee tulevaisuudessa asettamaan kriittiset raja-arvot myös kaivostoiminnan vihreyden arvioimiseksi. Jatkossa kaivostoiminnalle on äärimmäisen kriittistä kyetä varmistamaan pitkän aikavälin rahoitustarve, missä vihreät kaivoshankkeet ovat huomattavasti muita hankkeita helpommassa rahoitusneuvotteluasemassa
  • Biodiversiteettistrategian ja toimenpiteiden valmistelut ovat käynnissä ja tulevaisuudessa herkät ekosysteemit ja yksittäisten suojelualueiden merkitys lupaprosesseissa ja toiminnan järjestämisessä tulee korostumaan.
  • Toimialan toimijoiden on kyettävä laajentamaan toimintaansa neitseellisten raaka-aineiden hyödyntämisestä ja tuottamisesta kohti suljettuja materiaalikiertoja. Jatkossa yhä suurempi osa materiaaliarvosta siirtyy suljettuun kiertoon, johon tarvitaan uusia ratkaisuja, teknologioita ja toimijoita
  • EU tulee merkittävästi tukemaan eurooppalaista kaivosteollisuutta uusien menetelmien ja teknologioiden kehittämisessä

 

KATSO TOIMIALASI RAHOITUSMAHDOLLISUUDET PAINAMALLA TÄSTÄ

Tiedossa olevia toimialaa koskettavia regulaatiomuutoksia

Regulaatio kaivosteollisuus.png

Kysymyksiä? Ajatuksia? Ota yhteyttä EU Green Deal Office -palvelun asiantuntijoihin