metsä

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus on EU Green Dealin näkökulmasta hyvin keskeinen – metsästä halutaan muita materiaaleja korvaavia ratkaisuja, hiilinieluja, suojelualueita ja energiaa. Samalla maankäytön ja metsätalouden päästöjä pyritään mittaamaan ja vähentämään yhä voimakkaammin, mikä asettaa merkittäviä muutospaineita myös Suomessa

Keskeiset EU Green Dealin metsäteollisuuden tavoitteet

.
Biopohjaisten muita materiaalia korvaavien ratkaisujen kehittäminen ja tuottaminen
036.jpg
EU:n metsähiilinielujen ja varastojen maksimoiminen
Puolukka.PNG
Suojelualueiden ja biodiversiteetin kasvattaminen EU:n metsissä

Mitä halutaan saada aikaiseksi?

Metsäsektorin rooli EU Green Deal:ssa on hyvin moniuloitteinen. Toisaalta toimialalta odotetaan merkittäviä muita materiaaleja korvaavia ratkaisuja (muun muassa liikennepolttoaineille, muoveille ja tekstiilikuiduille) sekä puunkäytön lisäämistä rakentamisessa, mutta samaan aikaan puunkäytölle asetetaan paineita energiankäytön vähentämisessä ja hiilinielujen lisäämisessä.

Tällä hetkellä metsät ovat kaikkein tehokkain työkalu sitoa hiiltä ilmakehästä, ja EU tullee osana ilmastotavoitteitaan kehittämään maakohtaisia hiilinielutavoitteita. Tulevaisuudessa hiilinielut tulevat olemaan entistä keskeisempi työkalu EU:n ilmastotoimenpiteissä, mikä voi merkittävästi rajata muita teollisen puunkäytön mahdollisuuksia. Ilmastotavoitteiden lisäksi EU:n biodiversiteettistrategia ja regulaatiomuutokset tulevat nostamaan myös luonnonmonimuotoisuustavoitteet osaksi unionin metsien käyttöä, mitkä osaltaan lisäävät painetta toimialan uudistumiselle.

Suomen metsäsektorin näkökulmasta EU:n toimenpiteiden vaikutukset tulevat korostumaan tulevaisuudessa EU:n sisämarkkinoiden ja suorien kotimaan toimintaympäristömuutosten kautta. Ilmasto- ja ympäristötavoitteiden avulla pyritään ohjaamaan metsien harvennus- ja kasvumenetelmiä, puun käyttömahdollisuuksia sekä lisäämään suojeltujen metsien osuutta unionin kokonaismetsävaroista.

Siirtymisestä mahdollisimman resurssitehokkaisiin materiaalikiertoihin, vähäpäästöisiin ja muita fossiilipohjaisia tuotteita korvaaviin ja korkean jalostusarvon tuotteisiin tulee yhä keskeisempi EU:n ilmastoimien osa-alue, mutta tulevaisuudessa osa nykyisistä ilmaston kannalta hyväksi luokitelluista puunkäytön toimenpiteistä tullaan luokittelemaan ilmastonmuutoksen kannalta haitallisiksi, tai vähemmän päästöhyötyjä tuottavimmiksi. Etenkin puun energiankäyttö tulee olemaan EU:ssa yhä useammin kysymysmerkkinä kun unioni pyrkii vähentämään ilmanpäästöjään ja merkittävästi kehittämään uusiutuvan energian määritelmiään.

Keskeiset vaikutukset toimialaan:

  • EU:n uusiutuvan energian direktiivin tarkistaminen vuonna 2021 asettaa uudet määritelmät uusiutuvalla energialle ja bioenergiaa voidaan tulevaisuudessa tarkastella hyvin erilailla kuin tänä päivänä. Puun polttamista energiakäytössä tuskin tullaan kieltämään lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä EU voi asettaa puunpoltolle käyttörajoituksia. Toimialalle tämä asettaa merkittäviä kehitystarpeita miettiä miten kehittää pidemmän jalostusarvon tuotteita puusta, kun puun energiakäyttö vähenee.
  • EU:n uudet asetukset metsäkadon ehkäisemiseksi tulevat rajoittamaan puun tuontia kolmansista maista EU:n sisämarkkinoille. Puuta ei saa jatkossa tuoda alueilta, joissa puunkäytön ja korjuun tiedetään aiheuttavan metsäkatoa. Tämä voi nostaa EU:n oman raaka-aineen ja puuntuotannon arvoa.
  • Single Use Plastic (SUP) -lain käyttöönotto vuonna 2021 tulee merkittävästi lisäämään biopohjaisten muoviakorvaavien raaka-aineiden kysyntää
  • EU pyrki vuosien 2021 ja 2023 välillä kehittämään eurooppalaista tekstiiliteollisuutta kohti kiertotaloutta, mutta myös hyödyntämään uusia innovatiivisia biopohjaisia raaka-aineita. Metsäteollisuudella on erinomaiset mahdollisuudet ja jo olemassa olevia innovaatioita tukea tekstiiliteollisuutta jatkossa. EU tulee myös merkittävästi tukemaan näiden innovaatioiden kehittämistä rahallisesti.
  • Biodiversiteetin suojeleminen metsäalueilla tulee myös korostumaan jatkossa. Metsätalouden- ja hoidon eri menetelmien vaikutuksia biodiversiteettiin tullaan tutkimaan huomattavasti enemmän ja pitkällä aikavälillä metsätalouden on huomioitava monimuotoisuuskysymykset niin raaka-ainetuotannossaan kuin myös lopputuotteiden tuottamisessa.
  • Unionin hiilinielujen määrityksestä ja unionin kontrollista käydään kiivasta keskustelua tällä hetkellä. Suomessa on nostettu esiin huolia siitä joutuvatko Suomen metsät EU:n hiilinielujen rooliin. Tulevaisuudessa EU tulee merkittävästi ohjaamaan metsien käyttöä ja on oletettavaa, että myös hiilinielujen osalta Suomen metsäteollisuudelle asetetaan pakollisia velvoitteita. Toisaalta tämä lisää merkittävästi metsien hiilinielujen tutkimukseen ja kasvattamiseen liittyvää tutkimus- ja liiketoimintaa.

 

KATSO TOIMIALASI RAHOITUSMAHDOLLISUUDET KLIKKAAMALLA TÄSTÄ

Tiedossa olevia toimialaa koskettavia regulaatiomuutoksia

Regulaatio metsäteollisuus.png

Kysymyksiä? Ajatuksia? Ota yhteyttä EU Green Deal Office -palvelun asiantuntijoihin